Kris Demeyere

Tolpaertpolder

Diverse media hebben bericht over het dossier Tolpaertpolder. (De Tijd 18 januari 2020 en 17 april 2023; De Morgen 15 juni 2022). Het gaat hier over de herziening van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (m.a.w. geen gemeentelijk plan) met het voornemen om gronden in de Tolpaertpolder te herbestemmen tot woonuitbreidingsgebied. De berichtgeving viseerde vooral de voormalige burgemeester en stelde dat deze niet mocht aanwezig zijn op vergaderingen hierover, omdat zijn familie een deel van de gronden in de Tolpaertpolder bezit.

In dit dossier kan mij niets worden verweten, en wordt mij trouwens ook niets verweten.  Wel wordt geïnsinueerd dat ik, als schepen van ruimtelijke ordening, de toenmalige burgemeester zou hebben gesteund om een woonuitbreidingsgebied in Westkapelle te schrappen om plaats te maken voor een woonuitbreidingsgebied op de Tolpaertpolder.

Het betreft een herzieningsprocedure van een provinciaal RUP: de provincie en het Vlaamse gewest (Ruimte Vlaanderen) zijn hier de bepalende overheidsinstanties. De gemeenteraad heeft slechts een adviserende bevoegdheid. Als bevoegd schepen communiceerde ik in alle openheid over het algemeen belang van dit provinciaal RUP en lichtte de beslissing van de gemeente als volgt toe: het gebied in Westkapelle ligt te ver verwijderd van gemeentelijke voorzieningen zoals openbaar vervoer, sportfaciliteiten en andere knooppuntwaarden. Bovendien is op de betrokken gronden in Westkapelle een landbouwbedrijf actief, dat alle kansen voor ontplooiing krijgt. Ten slotte is het gebied watergevoelig. Er zijn simpelweg betere opties in Knokke-Heist. De Morgen licht in zijn artikel van 15 juni 2022 de motieven van de beslissing verder toe: “Als je kijkt naar de bereikbaarheid, de voorzieningen in de buurt en de watergevoeligheid van de grond, dan komt de Tolpaertpolder er in alle studies als beste uit.

Dat het gemeentelijk RUP inzake Westkappele achteraf op 25 april 2022 werd vernietigd door de Raad van State doet aan deze motieven geen afbreuk. De herziening van het provinciaal RUP werd unaniem gedragen door het college en gunstig geadviseerd door de gemeenteraad.

Een onderzoek van Audit Vlaanderen viseerde – aldus de aangehaalde berichtgeving – de toenmalige burgemeester. De audit stelde dat hij afwezig had moeten blijven op de collegezittingen om elke schijn van belangenvermenging te vermijden. Er werd eveneens tegen hem een strafklacht behandeld, die einde 2020 – voor zijn overlijden – door het parket werd geseponeerd.

Er is – terecht – nooit enig onderzoek geweest lastens mij, noch kan mij iets ten laste worden gelegd.

In een artikel van De Morgen van 15 juni 2022 werd onder de titel ‘Op deze grond, in handen van de familie Lippens, moeten 450 huizen komen. Alleen nog even de polder tot woongebied verklaren’ een foto geplaatst van mij, met mijn gezin op de achtergrond. De redactie gebruikte mijn gezinsfoto zonder mijn toestemming en zonder anonimisering. Die foto werd bovendien gemaakt in het speeltuintje achter mijn tuin. Ze heeft niets te maken met een grond van de familie van de voormalige burgemeester. De titel boven het artikel in combinatie met mijn foto is zonder meer misleidend en berokkende mij schade: de verkeerde indruk werd gewekt als zou ik betrokken zijn geweest bij een herbestemming van gronden nabij mijn eigen woonplaats. Dat was geenszins het geval. Geen enkel onderzoek heeft mij ooit geviseerd, maar anderen. De schade is wel door mij én mijn gezin geleden.