Kris Demeyere

Leasingwagens en overheidsopdrachten

In de media wordt bericht dat ik mij mogelijk zou hebben bezondigd aan “belangenvermenging” en dat ik de wetgeving inzake overheidsopdrachten niet zou hebben gerespecteerd m.b.t. de leasecontracten van de gemeente. Hieronder bied ik volledige transparantie en toelichting over deze onterechte verwijten, waaruit blijkt dat ik wel degelijk steeds correct en in het belang van de gemeente en haar inwoners heb gehandeld.

Het verslag van Audit Vlaanderen, waarover wordt bericht, is strikt vertrouwelijk. Daarom bespreek ik hieronder niet mijn gefundeerde kritiek over de methodologie van dit rapport en verwijs ik niet naar concrete inhoudelijke passages in het verslag. Ik maak voorbehoud van al mijn rechten t.a.v. Audit Vlaanderen en de bevoegde instanties. Het verslag vormt overigens geen bewijs dat ik enige norm zou hebben geschonden, zoals ook blijkt uit de zeer voorwaardelijke wijs waarin het is opgesteld (o.m. door 40 keer het woord mogelijk te gebruiken). Het doet geen enkele afbreuk aan het vermoeden van onschuld, waarop ik mij met vertrouwen beroep. Ik verzet mijn dan ook tegen elke berichtgeving die mij op basis van dit verslag – onterecht en zonder rekening te houden met en concreet onderzoek te doen naar de reële feiten – in een kwaad daglicht stelt.

Ik heb alleszins reeds een ingebrekestelling verzonden aan het Vlaamse Gewest (Minister van Binnenlands Bestuur, dhr Bart Somers) voor de schade die het gevolg is van fouten die door Audit Vlaanderen werd begaan m.b.t. het “verslag van de forensische audit lokaal bestuur Knokke-Heist” van Audit Vlaanderen van 14 september 2023 (audit opdracht 2308 002) (zie elders op deze website onder: “Dhr Kris Demeyere stelt het Vlaamse Gewest in gebreke voor zwaarwichtige fouten van Audit Vlaanderen”).

Onderstaande uiteenzetting geldt wel als weerlegging van de onterechte verwijten en verdachtmakingen in dit verslag, waarvan ik de inhoud zowel als de manier van totstandkoming integraal betwist, met inbegrip van het verloop van mijn verhoor en het gebrek aan verhoor van andere personen.

Van het college werden immers alleen dhr Demeyere en de burgemeester door Audit Vlaanderen ondervraagd. De andere schepenen, elk met hun respectieve bevoegdheden betreffende de onderzochte materie, werden niet eens ondervraagd door de auditoren. Zo waren in de periode 2012-2023 achtereenvolgens de schepenen Piet De Groote, Jan Morbee en Antoine Geerinckx bevoegd waren voor het wagenpark. Inzake Carpolicy waren de schepenen voor personeelszaken Piet De Groote, Kathleen van der Hooft en Bert De Brabandere bevoegd. Met name, maar liefst vier bevoegde schepenen werden in het kader van de audit niet eens ondervraagd door Audit Vlaanderen.

Op VRT NWS (3-4 oktober 2023) wijst Professor Politieke Wetenschappen Herwig Reynaert (UGent) op de collectieve verantwoordelijkheid van het volledige schepencollege bij de besluitvorming in het kader van het lokaal bestuur. Hij merkt zelfs op dat bij Gemeentebelangen ongetwijfeld “persoonlijke belangen” spelen en dat “persoonlijke rekeningen” worden vereffend. Hieruit blijkt temeer dat het zelfs niet verhoren van de betrokken schepenen in het licht van hun verantwoordelijkheden binnen het college en het niet betrekken van deze verantwoordelijkheden bij de analyse in het verslag een zwaarwichtige fout uitmaakt in het opstellen van het verslag door Audit Vlaanderen.

Oordeelt u vooral zelf.

1. Toepassing wetgeving overheidsopdrachten

Bestekcriteria

De bestekbepalingen uit de overheidsopdracht ‘renten van diverse wagens’ conflicteren niet met het mededingings- en transparantiebeginsel uit de wetgeving overheidsopdrachten.

Bepaalde bestekken van de gemeente Knokke-Heist bepalen dat levering en onderhoud van verhuurde voertuigen dienen te gebeuren in een straal van 15 km (voor diesel of benzine) of 35 km (voor elektrisch) ten opzichte van de technische dienst van de gemeente. Dit omdat de personeelsleden-chauffeurs zich anders te ver dienen te verplaatsen, hetgeen het onderhoud van geleasde wagens quasi onhaalbaar zou maken wegens te tijdsintensief en te kostelijk.

Deze bestekken werden door de gemeentelijke administratie voorbereid en openlijk goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Dit criterium kwam er niet op mijn verzoek, maar stond al van vóór mijn aantreden als schepen in de bestekken.

Elke mogelijke inschrijver kan opmerkingen formuleren m.b.t. een bestekcriterium indien dat onregelmatig zou zijn; er is geen enkele opmerking gekend. Garage Demeyere (hierna “GD”) is slechts één van de garages binnen deze perimeter.

Voor alle duidelijkheid: een straal van 15 km is een perimeter die niet enkel Knokke-Heist dekt, maar loopt tot een groot deel van het centrum en het noordelijk deel van Brugge, een deel van Zuienkerke, gans Blankenberge, een deel van De Haan, quasi gans Damme, een deel van Maldegem… Een straal van 35 km is uiteraard nog vele malen omvangrijker.

In een straal van 15 km zijn er minimum 33 officiële verdelers-merkenvertegenwoordigers:

 • 1 MG dealer
 • 1 Mazda dealer
 • 1 Kia dealer
 • 1 Hyundhai dealer
 • 4 Dacia dealers
 • 1 Seat dealer
 • 1 Skoda dealer
 • 1 Volvo dealer
 • 1 VW dealer
 • 1 Toyota dealer
 • 2 BMW dealers
 • 1 Ford dealer
 • 1 Opel dealer
 • 2 Mercedes dealers
 • 2 Audi dealers
 • 3 Peugeot dealers
 • 1 Citroen dealer
 • 4 Renault dealers
 • 2 Nissan dealers.
 

In een straal van 30 km zijn er 86 merkvertegenwoordigers (officiële  dealers), inclusief de 33 van de straal van 15 km.:

 • 1 MG dealer
 • 1 Mazda dealer
 • 1 Kia dealer
 • 1 Hyundai dealer
 • 4 Dacia dealers
 • 1 Seat dealer
 • 1 Skoda dealer
 • 1 Volvo dealer
 • 1 VW dealer
 • 1 Toyota dealer
 • 2 BMW dealers
 • 1 Ford dealer
 • 1 Opel dealer
 • 2 Mercedes dealers
 • 2 Audi dealers
 • 3 Peugeot dealers
 • 1 Citroen dealer
 • 4 Renault dealers
 • 2 Nissan dealers.
 

Dat GD binnen die straal van 15 km ligt vergroot de kans niet dat er bij GD wagens worden afgenomen, aangezien er tal van andere garages in diezelfde perimeter zijn gevestigd.

Bovendien worden in bepaalde bestekken (renten van diverse wagens voor de gemeentelijke diensten) uitdrukkelijk diverse voorbeelden van merken/types vermeld.

Overigens wordt door de leasingmaatschappij bevestigd dat het onderhoud van de wagens gebeurt bij de garage waar het voertuig wordt besteld of bij een andere erkende dealer naar keuze van de klant, binnen de radius conform het bestek. Ook hier speelt andermaal de keuzevrijheid. Er zijn tientallen andere garages binnen die straal, zoals hierboven aangegeven.

Zoals bevestigd door de algemeen directeur van de gemeente Knokke-Heist is er voor deze bestekvoorwaarde uiteraard een evenwichtsoefening vereist, maar het weglaten van de opgelegde geografische nabijheid voor levering en onderhoud door een erkend dealer zou het in goede en veilige staat houden van het gehuurd wagenpark praktisch enorm bemoeilijken.

Het gegeven dat de opdrachtnemer een vestiging in België dient te hebben heeft betrekking op de inschrijver, met name de leasemaatschappij, en niet op GD. Dit heeft dus niets met mij te maken.

Overschrijding ramingen

Dat in de uitvoering van een gemeentelijke overheidsopdracht ramingen met meer dan 50% worden overschreden, kan niet aan mij worden verweten.

Het gaat hier over ramingen, die kennelijk door het verslag als maximale waardes worden beschouwd. Hierover dient de dienst contractenbeheer en de financieel directeur van de gemeente Knokke-Heist te worden bevraagd in het kader van de uitvoering van de betrokken overheidsopdrachten. 

Dit kan niet worden verweten t.a.v. mij, maar betreft een kwestie van controle door de gemeentelijke diensten.

Verlenging leasetijd

Bij collegebesluit van 24 december 2021 wordt er melding gemaakt van een verlenging van leasetijd.

Dit is een beslissing van het college van burgemeester en schepenen en had betrekking op de toen heersende covid-pandemie; anders had de betrokken werknemer geen wagen meer in afwachting van een (latere) vervanging van de wagen.

2. Leasing en onderhoud van dienst- of salariswagens

Reeds meer dan twintig jaar (sinds 1995) werd er door het lokaal bestuur van de gemeente Knokke-Heist een bepaalde leasingmaatschappij aangesteld via een overheidopdrachtenprocedure.

Dit dateert van voordat ik gemeenteraadslid (in 2007) of schepen (in 2012) werd.

Ik ben ondernemer. Jammer genoeg zijn er in de politiek steeds minder ondernemers te motiveren om een mandaat op te nemen. Zij raken gedemotiveerd en/of gedesillusioneerd m.b.t. het toxische politieke klimaat en/of de traagheid van besluitvorming. Toch zijn er ondernemers die, niettegenstaande deze niet-evidente werkomstandigheden, toch de drive blijven vinden om politiek actief te zijn en beleidsverantwoordelijkheid op te nemen, ten bate van hun gemeente en haar inwoners.

GD heeft filialen in Brugge en Knokke-Heist en telt talloze klanten: ondernemingen, particulieren, publieke besturen e.d. en dat reeds sinds de jaren ’90 (toen mijn vader nog zaakvoerder was) en lang voor de aanvang van het mandaat als gemeenteraadslid en later schepen van Knokke-Heist. Toen ik als zaakvoerder van GD eerst gemeenteraadslid en daarna schepen werd, was ik uiteraard minder beschikbaar voor mijn bedrijf. Ik diende bijkomende investeringen te doen (door o.a. extra personeel aan te werven) om mij voor de uitoefening  van mijn gemeentelijk mandaat voldoende beschikbaar te maken.

Voor de aanvang van mijn mandaat had ik mij uitgebreid geïnformeerd of ik mijn zelfstandige activiteit kon blijven uitoefenen, naast mijn mandaat in de gemeente, en of GD als leverancier actief kon blijven bij de leasingpartners waarmee de gemeente samenwerkte.

Ik kon beide functies perfect combineren. Gesterkt door dit standpunt oefende ik mijn mandaat met volle overtuiging uit, en handelde ik in die zin steeds te goeder trouw. Alle bevoegde instanties waren er namelijk van overtuigd dat ik aanwezig mocht zijn bij de beraadslagingen.

Nooit op enige onregelmatigheid gewezen inzake besluitvorming

Voor de aanvang van mijn mandaten werd mij telkens door de algemeen directeur (destijds de gemeentesecretaris), toenmalig burgemeester Leopold Lippens en toenmalig eerste schepen Maxim Willems verzekerd dat dit voor deze mandaten geen probleem vormde. Indien ik toen een andere boodschap had gekregen, had ik nooit een politiek mandaat opgenomen in de gemeente. Geen enkele andere mandataris of geen enkel ander gemeentelijk personeelslid heeft ooit enige opmerking terzake gemaakt.

De beslissingen werden door het college van burgemeester en schepenen steeds genomen met het oog op de meest kostenefficiënte oplossing voor de gemeente.

In 2023, bij aanvang van een onderzoek, werd mij plots gevraagd door de algemeen directeur van de gemeente Knokke-Heist om niet meer deel te nemen aan collegebeslissingen m.b.t. bv. raamovereenkomsten met leasingmaatschappijen uit veiligheidsoverwegingen, hetgeen ik dan ook gedaan heb.

Recent wees de algemeen directeur op 11 januari 2023 er op dat er geen onregelmatigheden waren m.b.t. de aanbestedingen inzake bestek 2021/1921/CON/JV – renten van diverse wagens voor de gemeentelijke diensten, gegund bij collegebesluit van 18 februari 2022, alsook bij de gelijkaardige opdracht die op 10 november 2022 werd geplaatst (bestek 2022/2123/CON/EV) – en in welk kader, zoals eerder aangehaald,  ik niet aanwezig was op de collegezitting m.b.t. de gunning.

Diverse aanbestedingsprocedures

In diverse aanbestedingsprocedures is het onduidelijk wat aan mij precies wordt verweten of kan worden verweten.

Zo kan mij moeilijk worden aangewreven dat in het kader van een overheidsopdracht (2013/481 – renten van diverse wagens voor gemeentelijke diensten) enkel één bepaalde leasingmaatschappij een regelmatige offerte indiende. Een andere maatschappij had slechts voor één lot ingediend, terwijl het geen deelbare aanbesteding was. Nog een andere maatschappij had geen vijf ondertekende referenties gevoegd. Dat de andere kandidaten een onregelmatige offerte indienden, is een vaststelling die de gemeentelijke administratie deed en die door het college van burgemeester en schepenen is gevolgd, met visum van de financieel directeur van de gemeente Knokke-Heist. Daarnaast is er geen afnameverplichting bij GD.

Voor opdracht 2014/511 (raamovereenkomst voor het renten van diverse wagens voor de gemeentelijke diensten) was er slechts één regelmatige bieder, aangezien de andere niet aan de kwalitatieve selectiecriteria voldeden (bv. ontbreken van certificaten van goede uitvoering). Ook hier gaat het om een vaststelling van de gemeentelijke administratie, die door het college gemeentelijke werd gevolgd (met visum van de financieel directeur van de gemeente Knokke-Heist).

Geen “constructie”

Ik zette geen constructie op om voor de gemeente auto’s te leasen en te onderhouden en de algemeen directeur van de gemeente bevestigde dat er geen onregelmatigheden zijn in de aanbestedingsprocedure en dat er geen sprake is van enige onderaanneming.

Voor overheidsopdrachten m.b.t. leasingwagens dienen leasingmaatschappijen een offerte in. De winnende leasingonderneming kiest waar ze auto’s bestelt en bij welke concessiehouder het onderhoud wordt uitgevoerd. Er is geen exclusiviteit. Vooraleer ze zelf een aanbestedingsofferte indienen bij een overheid, vragen leasingmaatschappijen offertes aan nationale merken en verdelers.

De maatschappij waarvan sprake vraagt offertes aan verschillende partijen nationale merken en verdelers. De leasingmaatschappij consulteert verschillende merken teneinde zelf de goedkoopste offerte op te stellen.

Ze zoekt, omwille van efficiëntie en praktische redenen, naar garages in de buurt van de aanbestedende overheid.

Indien een leasingmaatschappij een offerte voegt van een nationaal merk of verdeler (zoals bv. van GD), dient dit voor de vergelijking van offertes, bv. om een huurprijs op te baseren. Andere leasingmaatschappijen volgen uiteraard dezelfde procedure. Zo kan de technische dienst, in het kader van de raamcontract-aanbesteding en de voorbereiding van een verslag van nazicht, wagens van hetzelfde type vergelijken.

Een dergelijke referentieofferte is geen overeenkomst en de leasingmaatschappij had ook de mogelijkheid om andere wagens aan te leveren. De referentiemodellen die gebruikt worden dienen als basis om de kandidaten hun prijs te laten geven voor de referentiemodellen en alsdan een vergelijking te maken voor een keuze voor de beste kandidaat. 

De reden dat betrokken offertes zijn gericht aan het lokaal bestuur, is omdat dan de fleetkortingen van de nationale merken van toepassing zijn. Nogmaals: het gaat hier over referentieoffertes ten behoeve van vergelijking, niet over daadwerkelijke offertes.

Bovendien zijn dergelijke referentieoffertes ook doorgegeven en gebruikt door andere leasemaatschappijen en vroeg de gemeentelijke vlootmanager ook referentieoffertes aan bij andere lokale garagehouders.

Eén enkele keer gebeurde dit rechtstreeks door de vlootmanager t.a.v. de toenmalige schepen omdat er een nood aan snel handelen was, en hij ervan uitging dat de leasemaatschappij het betrokken dienstvoertuig zou bestellen bij GD. In de regel wordt de leasingmaatschappij daarvoor gecontacteerd. Maar: dit gebeurde door de vlootmanager, niet door mij.

Er bestaat m.a.w. geen contractuele relatie tussen enerzijds het nationale merk/de verdeler en anderzijds de leasingmaatschappij die de overheidsopdracht wint. Prijzen en mogelijke kortingen worden bovendien op nationaal niveau door de merken bepaald en niet door garages.

Vervolgens kiest een personeelslid vrij een merk en model van salariswagen en een verdeler, volgens de bedrijfswagenpolicy van de gemeente en het OCMW Knokke-Heist; de leasingmaatschappij beslist autonoom waar ze wagens bestelt.

Verdelers kunnen scherpe voorwaarden geven; GD is niet de enige erkende verdeler die een geste doet om binnen het leasebudget te blijven. Dat behoort voor iedereen tot de mogelijkheden. GD is sowieso op de hoogte van kortingen van concurrenten omdat de klanten die zelf voorleggen. GD gaf als commerciële geste een gratis trekhaak bij de afname van een salariswagen.

Het onderhoud mag bij elke erkende verdeler van dat merk in België uitgevoerd worden. Er is geen exclusiviteit. M.a.w.: indien een nationaal merk/verdeler – naast andere – een offerte overmaakt aan een leasingmaatschappij, beslist die uiteindelijk waar ze de wagen aankoopt ten behoeve van de aanbestedende overheid.

Er is geen onderaanneming van GD bij de opdrachthouder van de door de gemeente uitgeschreven aanbestedingen i.v.m. leasingwagens. De enige opdrachtnemer en leverancier is de leasingmaatschappij. GD werd niet gevoegd als één van de onderaannemers zoals opgenomen in de offerte van de betrokken leasingmaatschappij.

Er is geen overeenkomst tussen GD en de betrokken leasingmaatschappij. Er is geen koop-verkoopovereenkomst tussen het lokaal bestuur en GD.

Evenmin is er een onderhouds- of andere overeenkomst tussen het lokaal bestuur en GD, noch worden hiervoor kosten aan het lokaal bestuur gefactureerd. De leasingmaatschappij dient een globale huurprijs op te geven per maand die, behoudens uitzonderingen, constant dient te blijven voor de ganse duurtijd. In deze huurprijs dienen alle kosten voor onderhoud, herstellingen en controle begrepen te zijn (cf. bv. bestek nr. 2020/1475/CON/JV, blz. 4-5).

Er is dan ook geen onrechtstreekse deelname aan de opdracht. De aankoop en huur/renting van wegens gebeurt zelfstandig door de leasingmaatschappij. Het lokaal bestuur koopt noch huurt wagens bij een garage.

GD deed een gratis update m.b.t. de GPS in de wagen van wijlen schepen Maxim Willems, niettegenstaande dit niet in een leasingcontract was opgenomen.

Dat men voor een probleem van geurhinder in een wagen (de bestuurder at boterhammen in de wagen en liet de motor draaien voor de verwarming van het voertuig) naar GD ging en daarvoor niet eerst de leasingmaatschappij in Brussel contacteerde, was eveneens niet abnormaal. Het is de garage die een goedkeuringsnummer dient te vragen aan de leasingmaatschappij.

Dit illustreert vooral een efficiënte en oplossingsgerichte methode die werd aangewend door GD, ten behoeve van, en in het voordeel van de gemeente.

Het gegeven dat er slechts één deelnemende leasingmaatschappij was zou tot gevolg hebben – indien een andere interpretatie zou worden gegeven – de opdracht gewoonweg nooit kan worden toegekend…

Mocht men een overzicht maken van de salariswagens van de gemeente, dan zal blijken dat GD lang niet de meeste voertuigen leverde aan de leasemaatschappij. Zo had bijvoorbeeld geen enkel personeelslid op mijn vroegere dienst een auto van GD.

Het gebeurt dat bepaalde types dienstwagens slechts bij bepaalde merken terug te vinden zijn, en/of dat zij marktleider zijn voor specifieke bestelwagens (bv. de marktleider in België voor bestelwagens is Renault).

De betrokken leasemaatschappij is een merken-onafhankelijke maatschappij. Voor personenvoertuigen werkt ze samen met alle garages en alle merken. Voor dienstwagens werkt ze samen met merken die kunnen leveren volgens de technische omschrijving, voornamelijk Renault en Nissan (vroeger Opel), aangezien andere merken bepaalde typewagens niet aanbieden. Bijvoorbeeld Renault en Nissan zijn gespecialiseerd in bestelwagens met kipper; Ford en Opel zijn dat niet.

De vertegenwoordiging in de 133 dienstwagens van de gemeente Knokke-Heist zijn dan ook navenant. Omwille van de technische vereisten zijn 64 van de 71 dienstwagens van Nissan of Renault. 13 wagens van de 62 salariswagens zijn van Nissan of Renault.

Dit werd expliciet aangegeven door de leasingmaatschappij, en is duidelijk een weerspiegeling van de markt. Dat Nissan of Renault bij GD wordt geleverd, hoeft niet te verbazen, aangezien GD sedert lang een erkende verdeler is van Nissan en Renault. Dit is een keuze van de afnemer resp. de leasingmaatschappij in kwestie.

Bovendien was ik bij de goedkeuring van 31 leasingwagens niet aanwezig op het college, 15 werden er uiteindelijk geleverd bij GD. De aanwezigheid van mij in het kader van deze besluitvorming maakte geen verschil uit. Terzake heb ik steeds te goeder trouw gehandeld.

De collegezitting van 16 december 2022 was de eerste waarop de algemeen directeur van de gemeente aan mij verzocht om afwezig te blijven, wellicht omdat er signalen van een audit waren. Dat ik op 10 maart 2023 aanwezig was bij een bespreking over afnames in het kader van een raamovereenkomst, had te maken met de omvang van de colleges én het gegeven dat de algemeen directeur van de gemeente er mij niet attent op maakte om afwezig te blijven.

Bijkomend: in de media (De Tijd, 27 september 2023) heeft de leasingmaatschappij verklaard dat zij altijd correct heeft gehandeld en dat een interne analyse van de procedures geen anomalieën aan het licht bracht.

Geen invloed op voorbereiding, besluitvorming en uitvoering administratie en college

Ten tweede: ik oefende nooit invloed uit op de besluitvorming.

Het betreffen openbare aanbestedingen: iedereen kan deelnemen. Ze worden gepubliceerd op e-procurement. De technisch directeur van de gemeente is de eindverantwoordelijke voor de opmaak van bestekken. Alle gunningsbeslissingen worden eveneens van visum voorzien door de financieel directeur van de gemeente. De gemeentelijke administratie bereidt de bestekken voor, het college van burgemeester en schepenen beslist tot plaatsing, vervolgens worden deze gepubliceerd (op nationaal en Europees niveau), de verslagen van nazicht worden door de gemeentelijke administratie voorbereid en het college beslist tot gunning.

Vragen om informatie werden door gemeentelijke diensten en collega’s-schepenen vaak aan mij gericht, gelet op mijn jarenlange ervaring en kennis van specifieke materies zoals milieuvriendelijke motorisatie en elektrificatie van het wagenpark. Het is logisch dat men mij om inlichtingen vroeg: ze deden beroep op aanwezige kennis in het college. Aan een notaris en advocaat, eveneens lid van het college, werden zaken uit hun vakdomeinen voorgelegd.

Ik verstrekte informatie, steeds met het algemeen belang voor ogen, in alle openheid en op vraag van eenieder binnen de gemeente. Nooit stuurde ik in één of andere richting. Nooit betrachtte ik enig persoonlijk voordeel en steeds werd naar kostenefficiënte oplossingen voor de gemeente gestreefd. Alle beslissingen werden trouwens voorbereid door de gemeentelijke diensten en vervolgens door collegiale besluitvorming genomen. Noch de financieel directeur noch de algemeen directeur, noch de administratie, noch de collega’s schepenen maakten mij erop attent dat hij niet aanwezig mocht zijn op de bespreking inzake de gunning van dergelijke overheidsopdrachten.

Bij herhaling wordt bevestigd dat ik nooit enige invloed of druk heb uitgeoefend, noch in het kader van de besluitvorming – die steeds collegiaal gebeurde –, noch in het kader van de keuze van wagen. Bovendien kiest het personeelslid de bedrijfswagen. Noch de schepen zelf, noch het college maken deze keuze. De opdracht van het college van burgemeester en schepenen bestaat erin om te beslissen of de keuze van het personeelslid binnen de contouren van de Carpolicy zit.

Op een gegeven moment stelden sommigen hierover vragen. In overleg met de algemeen directeur van de gemeente besloot ik zelf om voorzichtigheidshalve niet meer deel te nemen aan beraadslagingen over dergelijke materies. (Zie bv. de besluitenlijst van het college van 3 februari 2023.)

Dat mogelijks een leasingmaatschappij een auto kan laten leveren of onderhouden bij GD – ook al wordt dit nergens in enig bestek of offerte opgelegd en ook al behoudt de betrokken medewerker resp. de leasingmaatschappij terzake de keuzevrijheid – volstaat niet om te beweren dat er sprake zou zijn van enige schijn van vooringenomenheid.

Ik heb noch het bestek, noch het gunningsverslag opgesteld en de leasingmaatschappij heeft geen contractuele band met GD, zoals hiervóór genoegzaam werd aangetoond. GD kwam evenmin tussen voor wat betreft de prijszetting.

Zoals aangehaald: ik werd nooit gewezen op enige onregelmatigheid. Toen het onderzoek begon, heb ik mij zelf in overleg met de algemeen directeur van de gemeente verontschuldigd in afwachting van de resultaten van het onderzoek. Of ik nu al dan niet aanwezig is op het college van burgemeester en schepenen voor deze besluitvorming, heeft geen enkele invloed, aangezien de beslissingen collegiaal worden genomen en in de gemeentelijke administratie voorbereid, waarbij de door de administratie opgestelde bestekken en voorbereide verslagen van nazicht werden gevolgd.

Eveneens was er in 2012 bij het aantreden als schepen voor de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) geen enkel probleem dat een leasefirma wagens koopt of laat onderhouden bij een garage van een mandataris.

Carpolicy

De aanvankelijke Carpolicy werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 19 juni 2015. De Carpolicy 2.0 werd door het college unaniem goedgekeurd op 16 september 2022.

Deze beslissingen werden door het college genomen. Uiteraard heb ik mijn expertise ter beschikking gesteld in geval van vragen, onder meer inzake elektrificatie van wagens en laadmogelijkheden, voor het bereiken van de sustainable goals.

Maar ook het voorbeeld van een andere firma, die door een schepen – die daar werkte –  aan mij werd bezorgd, werd ter inspiratie aan de vlootmanager van de gemeente overgemaakt.

Het behoud van klassen van wagens in verhouding tot de functie van de betrokkene en bijhorende hogere leasebedragen is een politieke beslissing, waarbij een andere schepen eerder eenzelfde model e.d. nastreefden voor elke functie… Bij zowat alle bedrijven is er een onderscheid van klasse van wagen in verhouding tot de functie… Deze beslissing werd collegiaal genomen en is van toepassing op iedereen.

Men kan bovendien stellen dat hogere leasebedragen de kans dat bij GD zou worden besteld, zouden verkleinen, aangezien men met een verhoogd budget wellicht een premium merk zou kiezen, eerder dan een Renault of Nissan…

Beperkte “omzet”

In een periode van elf jaar en drie maanden leverde GD voertuigen aan een leasingbedrijf voor een omzet van 2,4 miljoen euro. Dat bedrag komt overeen met slechts  1,6% van de totale omzet van het bedrijf (152,19 miljoen euro over 11 jaar). De winst op dat omzetcijfer bedraagt minder dan 2,5% van dat percentage. Op een wagen van 25.000 euro betreft dat een winstmarge van ca. 420 euro.

Fleetkortingen worden niet toegekend door garages zoals, maar door de nationale merken. 

Overheidsopdracht 2022/2123

Naar aanleiding van het aflopen van raamovereenkomst 2018/1249 op 31 december 2022, zochten de dienst contractbeheer en de afdeling stadsonderhoud naar mogelijke alternatieven om bedrijfswagens te leasen. Lokaal bestuur Knokke-Heist is lid van aankoopcentrale Creat, die in 2021 een raamovereenkomst had gesloten m.b.t. de leasing van bedrijfswagens.

Ik had aangedrongen op een prijsonderzoek omdat volgens mij dit contract met Creat veel te duur was. Er werd eerder uit gemakzucht met Creat gewerkt omdat de gemeente zo minder bijkomend administratief werk had, hoewel dit budgettair duurder was. Ik ben echter een ondernemer en wou de gemeente zo kostenefficiënt mogelijk laten functioneren. Het gaat dus om een tussenkomst ten voordele van het lokaal bestuur.

Achteraf bleek uit het prijsvergelijkingsonderzoek dat ik het bij het rechte eind had. Creat was inderdaad een stuk duurder dan de leasingmaatschappij die uiteindelijk de opdracht toegekend kreeg. Offertes die werden gehanteerd zijn referentieoffertes om tot een prijsvergelijking te kunnen komen. Dat Creat duurder was, kan niet ontkend worden.

Er werd hierdoor dus een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven en het bleek dat de leasingmaatschappij de voordeligste offerte had. In de offerte werden duidelijk verschillende garages ondervraagd, niet enkel GD. De gemeentelijke administratie en collega’s schepenen deden meermaals  beroep op mij, gelet op mijn expertise en omdat ik de goedkoopste offerte zocht voor de gemeente. Ik heb de gemeente hierdoor veel geld uitgespaard, op termijn zelfs honderdduizenden euro’s.

Ik heb echter niet mee beslist tot gunning aan de leasingmaatschappij: het college van burgemeester en schepenen besliste dit unaniem op voordracht van de financieel directeur van de gemeente en in mijn afwezigheid. Op de overlegvergaderingen was ik zelfs niet aanwezig.

Dat ik als schepen oude bestekken opvroeg, is volstrekt normaal bij wege van benchmarking.

Ik handelde kostenefficiënt en trad ten bate van de gemeente op.

 

3. Onderhoud, herstellingen en bestellingen: een vermeende “constructie” met een andere garage in een andere provincie

Er is slechts één rechtstreeks factuur in de periode 2012-2023 voor één tankbeurt van een dienstwagen bij GD ten belope van 35,03 euro incl. BTW.

Een vervangwagen die niet-vol getankt werd teruggebracht, werd eenmalig op onderhoud gebracht bij GD in plaats van de garage te Brugge waar de wagen was aangekocht. Een personeelslid van GD hielp slechts een klant en factureerde naar OCMW.

Deze andere garage deed aanvankelijk haar eigen onderhoud, maar is hier op een bepaald moment mee gestopt, zodat deze GD daarvoor contacteerde.

Ik had geen zakelijk band met een andere garage in een andere provincie. Eveneens kan er geen sprake zijn van een constructie. In een periode van 11 jaar werd er voor 7.932,12 euro door de betrokken garage aan de gemeente gefactureerd.

Op verzoek van de vlootmanager van de gemeente werd dit soort herstelling van immobiele voertuigen – waarbij de veiligheid van de wagen en de bestuurder in het gedrang kwam (bv. brandstoflekken, niet functionerende stoplichten, …) – in eigen gemeente bij GD uitgevoerd in onderaanneming van de andere garage, in plaats van deze naar een garage in een andere provincie te moeten transporteren, met het oog op kostenbesparing.

Slechts een gedeelte van voormeld bedrag heeft betrekking op herstellingen bij GD. De omzet van deze herstellingen bedraagt voor GD 4069,74 euro gespreid over 11 jaar (wat overeenkomt met 0,0027% van de omzet van GD in die periode). Het gaat hier over 18 interventies in die periode o.a. m.b.t. veiligheid (kapot achterlicht, kapot stoplicht, defect remlicht, brandblusser, brandstoflek, voorruit kapot), panne (batterij) e.d. Veertien daarvan betroffen interventies voor een bedrag lager dan 250 euro.

Een ander deel van voormeld bedrag – 3862,36 euro – heeft niets met GD te maken, maar werd door de andere garage gefactureerd (zeven facturen voor batterijen, laadkabels, oplaadkabels, bagagedrager) en betroffen dus geen herstellingen.

Dat een bestelbon bij de gemeente soms van latere datum is dan de factuur, is eenvoudig te verklaren door het gegeven dat een prestatie op een bepaalde datum soms dringend en onverwacht werd verricht en op factuur werd gesteld (bv. niet functionerende remlichten), maar dat de interne bestelbon van de gemeente dan van nadien dateert, vanzelfsprekend nadat de prestatie werd verricht. Dat is een evidente vaststelling: iemand die met zijn voertuig in panne valt, weet niet vooraf dat zulks zal gebeuren, en kent vaak niet de oorzaak van die panne.

Het zou dan gaan over een ‘constructie’ die een omzet van 570 euro per jaar vertegenwoordigd, waarbij de winstmarge uiteraard beduidend lager ligt.

4. Elektrische deelwagens

Enkele persartikels beweren dat GD lang voor de gunning van het contract een “partnerschap” met CoopStroom had afgesloten. De woorden belangenvermenging en vooringenomenheid vallen.

Ik heb geen zakelijke en financiële belangen in CoopStroom. Het is niet omdat voor de deur van GD een auto staat van CoopStroom dat ik hierbij zakelijke of financiële belangen heb of een “partnership” heb afgesloten. Deze auto dient te worden opgeladen aan laadpalen en GD was de eerste en lang enige met een laadpaal in de gemeente. GD was een pionier in deelwagens en heeft een verregaande expertise. GD kreeg hiervoor zelfs de “Groene Pluim” van de partij Groen.

Bovendien engageerde GD zich om de wagen kosteloos proper te houden om op te laden indien een gebruiker naliet om bij te laden.

Het is niet omdat GD in het verleden eens deelwagens verkocht heeft aan CoopStroom voor het netwerk in Brugge – dit is nota bene het maatschappelijk doel van GD –, een andere gemeente dan Knokke-Heist, dat ik zakelijke of financiële belangen had bij CoopStroom.

Daarnaast had ik ook geen invloed bij de opmaak van het bestek voor deze overheidsopdracht. Het bestek was gebaseerd op eerdere, gelijkaardige bestekken van de omliggende gemeenten (Brugge, Beernem, Torhout, Roeselare). Deze lokale besturen hadden eerder al een samenwerking voor autodelen met CoopStroom. Ik heb vanuit mijn expertise bepaalde input voorzien zonder dat ik enige invloed heb uitgeoefend om te kiezen voor een bepaalde leverancier.

Vragen om informatie werden door gemeentelijke diensten en collega’s vaak aan mij gericht, gelet op mijn jarenlange ervaring en kennis van specifieke materies zoals milieuvriendelijke motorisatie en elektrificatie van het wagenpark. Het is logisch dat men mij om inlichtingen vroeg: men doet beroep op aanwezige kennis in het college. Aan een notaris en advocaat, eveneens lid van het college, werden zaken uit hun vakdomein voorgelegd.

Bestekken en beslissingen inzake overheidsopdrachten worden door de gemeenetelijke administratie voorbereid; de besluitvorming vindt plaats binnen het college van burgemeester en schepenen.

De gunning was toegekend aan de meest voordelige bieder op basis van het verslag van nazicht van 28 maart 2023 door het college op 31 maart 2023. De financieel directeur van de gemeente verleende zijn visum op 29 maart 2023.

Ik was overigens niet zelf aanwezig bij de goedkeuring van het collegebesluit van 31 maart 2023, op verzoek van de algemeen directeur van de gemeente, niettegenstaande er geen band was met CoopStroom.

Ook een clausule inzake burgerparticipatie in het bestek opnemen is een normale praktijk bij een overheidsopdracht over deelwagens, omdat dit een belangrijke incentive geeft aan gebruikers om zorg te dragen voor het materiaal. Dit om toestanden van verwaarlozing, zoals reeds vastgesteld in andere gemeenten, te voorkomen. Het pleidooi om burgerparticipatie hierin op de nemen was niet omwille van mijn eigen vermeende belangen, maar louter vanuit een maatschappelijk bezorgdheid. Tevens werd er voor het deelwagenproject in Knokke-Heist door CoopStroom geen enkele wagen bij GD besteld.

Dat een totale kost van de afname hoger was dan de raming, is een kwestie van uitvoering en is niet toe te rekenen aan mij.

5. Ontwikkeling en exploitatie van snellaadstation

Er zijn geen banden tussen mij en FastNed (domeinconcessie verleend voor een snellaadstation). Er is geen sprake van belangenvermenging.

Naar mijn weten is er geen enkele juridische procedure gevoerd m.b.t. deze domeinconcessie, wat aantoont dat geen enkele concurrent van FastNed van mening was dat er onregelmatigheden zijn gebeurd.

Daarnaast zijn er behalve FastNed weinig andere spelers in de Benelux-markt met een dergelijke schaalgrootte. Het is m.a.w. logisch dat FastNed de enige inschrijver was op deze overheidsopdracht. Het diensthoofd klimaat, milieu en natuur, afdeling stadsontwikkeling van de gemeente bevestigde eveneens dat hij nooit ervaren heeft dat er invloed werd uitgeoefend om met FastNed in zee te gaan.

6. Aanbevelingen

Ik herhaal en benadruk dat ik altijd in eer en geweten heb gehandeld, mijn professionele belangen en het belang van de gemeente nooit heb vermengd, nooit enige invloed of druk heb uitgeoefend ten aanzien van wie dan ook en me op geen enkele wijze heb verrijkt via mijn functie als schepen.

Op geen enkele wijze heb ik mijn private belangen gediend of bevorderd middels mijn functie van schepen. Ik heb steeds in volle openheid gehandeld zonder door iemand binnen het college van burgemeester en schepenen, de gemeentelijke administratie of de gemeenteraad op welk vlak dan ook te zijn aangesproken. Het enige wat ik heb gedaan is mijn professionele kennis ten dienste stellen van de gemeente in het belang van de gemeente, waardoor honderdduizenden euro’s zijn bespaard geworden.

Een schepen heeft overigens geen enkele individuele beslissingsbevoegdheid en het voltallig college van burgemeester en schepenen heeft elke beslissing goedgekeurd, in mijn aan- of afwezigheid. In de regel werden daarbij steevast de voorbereidingen en adviezen van de gemeentelijke administratie gevolgd. Ik heb op geen enkel moment een deontologische of andere norm geschonden, laat staan dat ik daartoe ooit de intentie zou hebben gehad. Als ik daartoe ooit een andere indruk zou hebben gegeven, zijn dat zaken die in uitvoering van de aanbevelingen dienen te worden verduidelijkt. Maar ik meen niet in een staat van strafbare belangenvermenging te hebben verkeerd, noch een deontologische inbreuk te hebben begaan, temeer omdat ik van meet af aan geen enkel signaal kreeg van de gemeentelijke administratie of de collega-schepenen en burgemeester, dat ik mijn handelwijze had moeten aanpassen.

Zowel ikzelf als de betrokken gemeentelijke diensten hebben steeds met gezond verstand naar zo kostenefficiënt mogelijke oplossingen gezocht voor de gemeente. Mijn dossierkennis, engagement, zin voor kostenefficiëntie en het gegeven dat steeds door mij werd gehandeld met duidelijk voordeel voor de ganse gemeente, haar budget en haar inwoners, wordt door niemand in vraag gesteld.

Uiteraard kan ik, als voormalig schepen en gemeenteraadslid, maar vooral als inwoner en ondernemer in de gemeente Knokke-Heist toejuichen dat er verduidelijkingen worden aangebracht (en dat bv. in de gemeente een auditcomité en integriteitscel worden opgericht, zoals de gemeenteraad aankondigde na de bespreking van het verslag en nadat mijn raadsman de gemeenteraad mondeling en schriftelijk informeerde over mijn standpunt terzake, zoals ook op deze website uiteengezet), zodat er zich geen situaties meer kunnen voordoen als deze. Situaties waarbij hard werkende politici – die zich dag in dag uit inzetten ten behoeve van elke inwoner, ondernemer of bezoeker van de gemeente, die goed willen doen, maar tegelijk ondernemer-bedrijfsleider zijn, met verantwoordelijkheid voor hun bedrijf, klanten en medewerkers, alsook als vader met verantwoordelijkheid t.a.v. mijn gezin en familie – tegen kromme, onwerkbare en onrealistische interpretaties van allerlei normen aanlopen. En daarboven ook nog eens tegen eenzijdige audit-rapportages (en media-berichtgeving), die onterecht alle zonden van Egypte toerekenen aan één persoon – zonder oog voor het collectief of andere personen – en uitgaan van de kwade trouw van de betrokkene, zonder respect voor het vermoeden van onschuld, de rechten van de verdediging en het recht op een eerlijk proces.