Kris Demeyere

Reactie van de heer Kris Demeyere op berichtgeving in de media

De heer Kris Demeyere ziet zich gedwongen om kort te reageren op de berichtgeving in de media n.a.v. het nochtans strikt vertrouwelijke verslag van de forensische audit betreffende het lokaal bestuur Knokke-Heist van Audit Vlaanderen van 14 september 2023.

Audit Vlaanderen meldt uitdrukkelijk dat de informatie strikt vertrouwelijk is en dat dit verslag niet – geheel of gedeeltelijk – mag worden gedeeld buiten de gemeenteraad, en dat overtreders die zich niet aan deze vertrouwelijkheid houden, kunnen worden vervolgd, bestraft en aansprakelijk gesteld voor alle schade die daaruit voortvloeit.

Bepaalde personen menen dat zij klaarblijkelijk boven de wet staan en bekladden onrechtmatig de reputatie van de heer Demeyere, zijn gezin, zijn bedrijf en zijn medewerkers. Deze personen worden kennelijk geholpen door bepaalde media, die bovendien de uitdrukkelijke vraag van zijn raadslieden om de vertrouwelijkheid van het verslag te respecteren, welbewust naast zich neerleggen. De heer Demeyere formuleerde in zijn Open Brief aan alle inwoners van Knokke-Heist dd. 31 augustus jl. via zijn website www.krisdemeyere.be reeds een aanklacht tegen dergelijke ‘trial by media’. Zijn raadslieden zullen hiertegen gepast blijven optreden. De vrijwaring van het vermoeden van onschuld en de rechten van de verdediging zijn essentieel in een rechtsstaat. Het is duidelijk en aangetoond dat deze basisprincipes van de rechtsstaat met de voeten zijn getreden door elkeen die over het verslag communiceert en dit verspreidt. De heer Demeyere is nooit veroordeeld geweest voor welke bewering dan ook waarover de media berichten; beweringen die door de heer Demeyere worden betwist. 

De heer Demeyere herhaalt en benadrukt dat hij altijd in eer en geweten heeft gehandeld, dat hij zijn professionele belangen en het belang van de gemeente nooit heeft vermengd, dat hij nooit enige invloed of druk heeft uitgeoefend ten aanzien van wie dan ook, en dat hij zich op geen enkele wijze heeft verrijkt via zijn vroegere schepenfunctie. Dit alles wordt trouwens meermaals en uitdrukkelijk bevestigd in de verklaringen van alle personeelsleden van de gemeente Knokke-Heist die zijn ondervraagd in het kader van de audit. 

Op geen enkele wijze heeft de heer Demeyere zijn private belangen gediend of bevorderd middels zijn voormalige schepenfunctie. Hij heeft steeds in volle openheid gehandeld zonder door iemand op welk vlak dan ook te zijn aangesproken. Het enige wat de heer Demeyere heeft gedaan, was zijn professionele expertise en ervaring ten dienste stellen van de gemeentelijke diensten in het belang van de inwoners van Knokke-Heist. Hierdoor heeft de gemeente honderdduizenden euro’s bespaard. Overigens heeft een schepen geen enkele individuele beslissingsbevoegdheid en heeft het voltallig college van burgemeester en schepenen elke beslissing goedgekeurd, in zijn aan- of afwezigheid en werden dossiers en beslissingen door de gemeentelijke administratie voorbereid en uitgevoerd.

De heer Demeyere is ten zeerste ontgoocheld over de suggestieve wijze waarop Audit Vlaanderen haar onderzoek heeft gevoerd en middels de wijze van de formuleringen van het verslag meewerkt aan de ‘framing’ van zijn persoon. Het verslag van Audit Vlaanderen is onnauwkeurig, tendentieus, disproportioneel en tart elke zin voor realiteit. Zonder enige mogelijkheid van wederwoord op het verslag wordt zijn proces gemaakt in de media. Er wordt aldus grote schade berokkend ten aanzien van de heer Demeyere, zijn gezin, zijn bedrijf en zijn medewerkers, zonder dat de heer Demeyere op welke manier ook heeft kunnen reageren op dit vertrouwelijk rapport, waarvan hij de inhoud betwist.

Ten gronde kan de heer Demeyere vooralsnog niet expliciet ingaan op het verslag van Audit Vlaanderen, gelet op het vertrouwelijk karakter ervan.

Bij de bevoegde en onpartijdige instanties zal hij alle vermeende aantijgingen stuk voor stuk weerleggen en de ware toedracht in een correct perspectief plaatsen. Hij kijkt met groot vertrouwen uit naar elk objectief onderzoek van de gratuite beschuldigingen die ten aanzien van zijn persoon worden geuit. Dit zal enige tijd in beslag nemen. Helaas zal er wellicht niet meer over dat voor de heer Demeyere positief resultaat worden bericht.

Kris Demeyere.

Open Brief aan alle inwoners van Knokke-Heist

Beste medeburgers van Knokke-Heist,

Vandaag heb ik, na rijp beraad, mijn ambt van eerste schepen neergelegd. Ik neem tevens ontslag als gemeenteraadslid en verlaat Gemeentebelangen (GBL).

Bepaalde leden uit de meerderheid saboteren wetens en willens het beleid. Bij aanvang van deze legislatuur lanceerde het college ambitieuze doelstellingen om van Knokke-Heist een gemeente van en voor de toekomst te maken.

Onze inwoners stellen met lede ogen vast dat het beleid, o.m. inzake ruimtelijke ordening en onderwijs, niet meer wordt gesteund door het voltallig bestuur, integendeel. Ik distantieer mij uitdrukkelijk van die obstructiepolitiek. Ik blijf getrouw aan de originele doelstellingen.

Sommigen ontzien niets of niemand. Bepaalde media publiceren halve waarheden en hele leugens. Op mijn website – www.krisdemeyere.be – leest u de ware toedracht. Fouten en insinuaties in de berichtgeving worden stuk voor stuk weerlegd.

Ik laat mijn naam en faam niet door het slijk halen. Mijn raadslieden hebben daarom juridische procedures opgestart. Ik heb alle vertrouwen in de gerechtelijke instanties.

Te lang ging ik er van uit dat een college collegiaal optreedt in alle betekenissen van het woord. Na het heengaan van de vorige burgemeester is de lokale politiek drastisch veranderd. Ooit kwam de meerderheid eensgezind op voor onze gemeente. Dat is geschiedenis.

Het voorbije anderhalf decennium heb ik mij in eer en geweten en vol overgave ingezet voor u. Ik vecht voor ideeën, niet tegen mensen. Ik dank uitdrukkelijk en oprecht iedereen die mij hielp en steunt. Ik laat nu met opgeheven hoofd de politiek achter mij.

Hopelijk breken ooit weer betere en mooiere tijden aan voor onze geliefde kustgemeente.

Met hartelijke groet,

Kris Demeyere
31 augustus 2023

Voorafgaand

Ik heb mijn publieke ambten als schepen en voorheen gemeenteraadslid steeds met veel passie, inzet en liefde voor de gemeente en alle Knokke-Heistenaren uitgeoefend. Niettegenstaande de enorme tijdsinvestering, handelde ik altijd naar eer en geweten in talloze gemeentelijke aangelegenheden en de vaak complexe dossiers waarvoor ik bevoegd was. Steeds stond ik ter beschikking voor de burger, met respect voor de gemeentelijke diensten en collega’s.

Ik betreur ten zeerste dat een aantal aangelegenheden – waarvan ik overtuigd ben dat ik niets verkeerd heb gedaan – voorwerp uitmaken van diverse onterechte insinuaties. Het betreft dossiers waar ik helemaal geen rol in had, zaken die manifest onjuist worden weergegeven of zelfs verhalen die volledig uit de lucht zijn gegrepen. Deze zaken worden op een manier gebracht die mij en mijn omgeving enorm schaden. Bepaalde journalisten publiceerden artikels en bijdragen zonder ernstig bronnenonderzoek en zonder verificatie van – vaak publiek beschikbare – documenten.

Achteraf is het altijd gemakkelijk om te stellen dat – indien men had geweten dat bepaalde zaken tot een dergelijke lastercampagne zouden leiden – men meer voorzichtigheid, objectiviteit en terughoudendheid aan de dag had moeten leggen.

Ik heb altijd in eer en geweten gehandeld. Ik heb op geen enkel moment een deontologische of andere norm geschonden, laat staan dat ik daartoe ooit de intentie zou hebben gehad.

Er zijn, jammer genoeg, talrijke voorbeelden van ‘trial by media’. Achteraf – vaak na lange tijd – worden de betrokkenen in het gelijk gesteld. Ondertussen werd enorme schade aangebracht. Wie ontketent en voert dergelijke lastercampagnes? Iedere rechtgeaarde burger en overheid moet zich de vraag stellen wiens belangen daar uiteindelijk mee worden gediend…

De vraag dringt zich op wie in dergelijke omstandigheden vandaag nog politieke verantwoordelijkheid wil opnemen en een publiek ambt wil vervullen.

Ik laat mijn naam en faam niet door het slijk halen. Ik heb mijn raadslieden opdracht gegeven om juridische procedures op te starten.

Voor wat eventuele onderzoeken betreft, verleen ik mijn volledige medewerking en ben ik bereid om op alle vragen te antwoorden, zoals ik steeds heb gedaan. Ik heb alle vertrouwen in de rechterlijke instanties.

Ik weerleg op deze webstek alvast diverse insinuaties. Het spreekt voor zich dat deze toelichting onder alle voorbehoud wordt gegeven, zonder enige nadelige erkenning. Het vermoeden van onschuld is een fundament van onze rechtsstaat.

Ik verzet mij met klem tegen elke insinuatie die onterecht lastens mij werd en wordt gedaan en ik maak voorbehoud inzake alle schade die dergelijke berichtgeving en navolgende berichtgevingen – door wie deze dan ook worden gedaan of via welke kanalen deze dan ook worden gedaan – teweegbrengen, ten aanzien van mij, mijn gezin, mijn bedrijf en hen die mij dierbaar zijn.

De teksten en bijlagen werden opgesteld en bijgevoegd met het grootste respect voor de AVG- en privacy-regelgeving, onder meer door met anonimisering en desgevallend uittreksels te werken. Het vermelden van namen wordt vermeden of hoogstens beperkt tot degene die als dusdanig werden vermeld in publieke documenten en/of (pers)berichtgeving.

Kris Demeyere

Tolpaertpolder

Tolpaertpolder Diverse media hebben bericht over het dossier Tolpaertpolder. (De Tijd 18 januari 2020 en 17 april 2023; De Morgen 15 juni 2022). Het gaat

Lees meer »

Vergunningverlening

Vergunningverlening Diverse krantenartikels bevatten een betichting m.b.t. het verlenen van een omgevingsvergunning (die betrekking heeft op het verbouwen van een woning), aangevraagd door twee vennootschappen.

Lees meer »

Leasingwagens

Leasingwagens Diverse krantenartikels bevatten insinuaties over een aanbesteding m.b.t. leasingwagens (De Standaard 25 mei 2023; De Tijd 22 en 28 augustus 2023; Het Laatste Nieuws

Lees meer »

Auto als tombolaprijs

Auto als tombolaprijs Er werd geschreven dat ik in 2009 een auto als ‘eerste prijs’ gratis zou hebben weggeschonken, als hoofdsponsor van de Casino-tombola (Het

Lees meer »

Bijlagen

Op zoek naar alle documenten?