Kris Demeyere

Noch ‘geschorst’ noch ‘opzijgeschoven’

Diverse krantenartikels beweren dat de provinciegouverneur mij geschorst zou hebben, dat de burgemeester mij opzijgeschoven of geschorst zou hebben e.d.m. (De Tijd 21 en 28 augustus 2023, Het Laatste Nieuws 23 augustus 2023, De Standaard 23 en 28 augustus 2023, VRT Radio 2 28 augustus 2023).

Deze beweringen zijn manifest onjuist.

Ik heb op eigen initiatief, en in overleg met de burgemeester, de uitoefening van mijn schepenambt tijdelijk op een laag pitje gezet. Ik nam die beslissing in de hoop dat die de sereniteit in het gemeentebestuur zou ten goede komen. In mijn Open Brief verwijs ik naar de onenigheid die binnen de meerderheid sedert geruime tijd bestaat, meer in het bijzonder rond ruimtelijke ontwikkeling en onderwijs. Ik verheel niet dat ik de pauzeknop eveneens indrukte voor mijn mentale en fysieke gezondheid, en die van mijn familie en medewerkers.  Op dat moment werd in de media weer een lastercampagne tegen mij gevoerd. Dat was ook eind vorig jaar het geval. In een poging om de rust binnen de meerderheid te doen weerkeren, deed ik afstand van mijn bevoegdheden voor stedenbouw en stadsontwikkeling. Ik verklaarde toen: “Ik word steevast aangevallen vanuit één hoek.” (Het Nieuwsblad – 6 december 2022). 

Ook de burgemeester bevestigde meermaals dat mijn beslissing in onderling overleg werd genomen. Er is met andere woorden geen sprake van ‘schorsing’ of ‘opzijschuiven’, evenmin dat de provinciegouverneur hierbij betrokken zouden zijn.

Ik herhaal en benadruk dat ik mijn taken als schepen steeds in eer en geweten heb vervuld. De uitoefening van mijn mandaat werd mij steeds meer bemoeilijkt. Ik werd actief tegengewerkt. Ik word vanuit een bepaalde hoek stelselmatig onder vuur genomen. Hoe meer ik volhardde in mijn visies en standpunten – zoals die oorspronkelijk eveneens door het college werden geformuleerd, onder meer inzake ruimtelijke ordening en onderwijs – hoe groter de druk werd. In mijn Open Brief verwijs ik naar bepaalde personen die niets of niemand ontzien. Velen delen mijn mening. Ook de burgemeester schuwt in dat verband geen harde taal. Hij heeft het over een “beschadigingsactie uit bepaalde hoek” (Het Nieuwsblad – 18 april 2023).

De berichtgeving is onjuist en vaak tendentieus. Eén telefoontje naar alle betrokkenen en ernstig bronnenonderzoek had veel onheil kunnen voorkomen. Ik begrijp werkelijk niet hoe het mogelijk is dat een redactie niet eens de moeite doet om die informatie te toetsen aan de realiteit en die vervolgens correct te brengen. Ik ben verbaasd dat sommigen nog een stap verder durven gaan, door artikels te publiceren die niet meer beantwoorden aan deontologische normen, en die aldus lasterlijk en beschadigend zijn.